Posztgraduális képzés

Komplex rehabilitáció mesterképzési szak

Órarend

2018/2019-es tanév 1. félév

Az I. évf. lev. konzultációs hetei:
szept. 10-14.
okt. 8-13.
nov. 5-10.
dec. 3-7. 

A II. évf. lev. konzultációs hetei:
szept. 17-21.
okt. 15-19.
nov. 12-16.
dec. 10-14.
 

A 2018/2019-es tanév 1. félévi órarendje

Komplex Rehab. Msc 1. évfolyam

Komplex Rehab. Msc 2. évfolyam

 

 Tájékoztató

1.             A mesterképzési szak megnevezése: komplex rehabilitáció

 

2.             A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles rehabilitációs szakember

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Rehabilitation

 

3.             Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

 

4.             A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya, az egészségügyi gondozás és prevenció, a humánkineziológia, a szociális munka, a szociálpedagógia és a pszichológia alapképzési szakok.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe elsősorban az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya; a konduktor, a gyógypedagógia, a rekreáció szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakok.

 A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény főiskolai és egyetemi szakok, illetve azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

5.             A képzési idő félévekben: 4 félév

 

6.             A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit.

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 50-60 kredit.

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 25-28 kredit.

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit.

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit.

 A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint: legalább 40%.

 

7.             A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a komplex rehabilitáció minden színterén (egészségügyi, szociális, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitáció), multidiszciplináris team tagjaként és önállóan egyaránt, adekvát ellátási protokollok alkalmazásával konkrét, – az egyén ill. esetenként célzott közösségek társadalomba való mielőbbi be- vagy visszaillesztését szolgáló – rehabilitációs tevékenység tervezésére és megvalósítására, valamint a rehabilitációs tevékenység eredményességének mérésére, értékelésére, kommunikálására és javítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– a komplex rehabilitáció fogalmát, módszereit,

– az alapképzettségük által biztosított kompetenciák hasznosítási lehetőségeit a komplex rehabilitáció rendszerében,

– a rehabilitáció különböző területein a szakmai protokollokban nevesített teszteket és diagnosztikai eljárásokat,

– a rehabilitáció területén alkalmazható kvantitatív és kvalitatív kutatási módszertant és módszereket,

– a rehabilitációs ellátásra vonatkozó alapvető etikai normákat,

– a rehabilitációs ellátás és a rehabilitációs munkatársi hatáskör jogi szabályozásának rendszerét.

 

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a rehabilitáció területén a szakmai ismeretek, illetve a szakirodalom kritikus értékelésére, felhasználására és bővítésére,

– a rehabilitációs tevékenységek és folyamatok szakszerű tervezésére, monitorozására és értékelésére,

– a rehabilitáció területén végzett ellátásban és kutatásban alapképzettségüknek megfelelő közreműködésre,

– szakmai és kutatási beszámoló készítésére, illetve azok prezentálására,

– a rehabilitációs tevékenység kapcsán szakszerű kommunikációs tevékenység végzésére,

– pályázatok készítésére a rehabilitáció területén.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– önálló szakmai álláspont kialakítása,

– jó együttműködési készség,

– nyitottság az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt,

– igény a folyamatos önképzésre,

– a szakmai-etikai normák tisztelete.

 

8.             A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. A mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: 15-20 kredit

egészségtudományi ismeretek: az egészségi állapot meghatározó tényezői (az egészség fizikai, mentális és szociális dimenziói; a rehabilitáció szempontjából alapvetőfontosságú fiziológiai, pszichológiai, kineziológiai, epidemiológiai és biostatisztikai ismeretek, a betegségek és a fogyatékosságok fizikai, társadalmi, jogi, környezeti meghatározottsága, társadalmi/gazdasági következményei); rehabilitáció-specifikus ismeretek: a funkciózavarok definiálása, alapvető vizsgálati módszerek, osztályozási rendszerek, a rehabilitáció alapvető fogalomrendszere, szakmaetikai és jogi ismeretek.

 8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 50-60 kredit

népegészségügyi ismeretek, magatartástudományi ismeretek, epidemiológiai és biostatisztikai kutatások, klinikai oksági kapcsolatok, a rehabilitációs tevékenység elméleti alapjai, rehabilitációs ellátási rendszerek, kommunikációs ismeretek, az irodalomkutatás kritikus szemlélete, kutatástervezési alapismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 37-40 kredit:

differenciált szakmai ismeretek: 25-28 kredit

kutatási projekttervezés; kognitív értékelés; szociális és foglalkoztatási ismeretek; szociális és viselkedési tényezők vizsgálata; életminőség kutatás a rehabilitációban; speciális kutatás a stroke területén; speciális kutatás a spasticitás területén; ergonómiai kutatás; pedagógiai rehabilitáció specialitásai az elvesztett képességek újratanulásában;

diplomamunka: 12 kredit.

 

9.             A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat a negyedik félévben végzett, átlagosan heti két napos gyakorlat. A szakmai gyakorlat színterei a felsőoktatási intézmény által akkreditált, rehabilitációs tevékenységet folytató szakmai intézmények, intézetek, osztályok.

 

10.             Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges az Európai Unió bármely hivatalos nyelvéből.

 

11.             A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 25 kredit az alábbi ismeretkörökből: fiziológia, pszichológia, kineziológia, pedagógia. A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Komplex rehabilitáció Msc tantárgyai

I. évfolyam

I. félév

        Rehabilitációs alapismeretek

        Epidemiológiai és biostatisztikai alapismeretek

        Az egészségfejlesztés alapjai

        Alapvető etikai és jogi ismeretek a rehabilitációban

        Népegészségtan

        A rehabilitációs medicina főbb területei

        Testnevelés

 

 

II. félév

       A magatartástudomány alapjai

       Népegészségügyi genomika

       Klinikai vizsgálatok tervezése

       Prevenció és rehabilitáció viszonya

       Kutatási módszerek, kutatástervezés

Kötelezően választhatóból teljesítendő:

       Életminőség elemzés és kutatás

       Evidenciák a rehabilitációban

       Rehabilitációs kutatási projektek tervezése

 

II. évfolyam

I. félév

       Team szerepe a rehabilitációban

       Kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció a rehabilitációban

       Rehabilitációban jellemző minőségügyi ismeretek

Kötelezően választhatóból teljesítendő:

       Foglalkoztatás jelentősége

       A szakmai és társadalmi kapcsolatépítés módszertana és gyakorlata

       Kognitív értékelés: Egészségpszichológia

       Népegészségügyi problémák hátrányos helyzetűek körében

       Segítő kapcsolatok

       Pedagógiai és szociális ismeretek

       Spaszticitás jelentősége a rehabilitációs medicinában

 

 

II. félév

        Szabadon választott

        Kötelező szakmai gyakorlat

        Szakdolgozat

Kötelezően választhatóból teljesítendő:

        Táplálkozás-egészségtan és epidemiológia

        Ergonómiai ismeretek